top of page

I.  Advanced Fiber and Composite Manufacturing

a.jpg

Carbon welding by ultrafast joule heating

Yonggang Yao, Kun Kelvin Fu, Shuze Zhu, Jiaqi Dai, Yanbin Wang, Glenn Pastel, Yanan Chen, Tian Li, Chengwei Wang, Teng Li, Liangbing Hu

Nano letters.  PDF

p1.PNG

Hybrid Carbon Nanotube Fabrics with Sacrificial Nanofibers for Flexible High Performance Lithium-Ion Battery Anodes

Ozkan Yildiz, Mahmut Dirican, Xiaomeng Fang, Kun Fu, Hao Jia, Kelly Stano, Xiangwu Zhang, Philip D Bradford

Journal of The Electrochemical Society.  PDF

p2.gif

Epitaxial Welding of Carbon Nanotube Networks for Aqueous Battery Current Collectors

Yonggang Yao, Feng Jiang, Chongyin Yang, Kun Kelvin Fu, John Hayden, Chuan-Fu Lin, Hua Xie, Miaolun Jiao, Chunpeng Yang, Yilin Wang, Shuaiming He, Fujun Xu, Emily Hitz, Tingting Gao, Jiaqi Dai, Wei Luo, Gary Rubloff, Chunsheng Wang, Liangbing Hu

ACS nano  PDF

p4.PNG

Necklace‐Like Silicon Carbide and Carbon Nanocomposites Formed by Steady Joule Heating

Hua Xie, Kun Fu, Chunpeng Yang, Yonggang Yao, Jiancun Rao, Yubing Zhou, Boyang Liu, Dylan Kirsch, Liangbing Hu

Small Methods  PDF

p5.PNG

Cellulose‐Nanofiber‐Enabled 3D Printing of a Carbon‐Nanotube Microfiber Network

Yuanyuan Li, Hongli Zhu, Yibo Wang, Upamanyu Ray, Shuze Zhu, Jiaqi Dai, Chaoji Chen, Kun Fu, Soo‐Hwan Jang, Doug Henderson, Teng Li, Liangbing Hu

Small Methods  PDF

II.  Solid State Electrolytes, Batteries and Beyond

p.PNG

Metal alloy layers on substrates, methods of making same, and uses thereof

Liangbing Hu, Eric D Wachsman, Yunhui Gong, Kun Fu, Wei Luo, Chengwei Wang

US Patent App.  PDF

a.PNG
p5.PNG
p5.PNG
a.jpg
a.gif
p1.gif
a.gif

Negating interfacial impedance in garnet-based solid-state Li metal batteries

Xiaogang Han, Yunhui Gong, Kun Kelvin Fu, Xingfeng He, Gregory T Hitz, Jiaqi Dai, Alex Pearse, Boyang Liu, Howard Wang, Gary Rubloff, Yifei Mo, Venkataraman Thangadurai, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Nature materials  PDF

Transient behavior of the metal interface in lithium metal–garnet batteries

Kun Fu, Yunhui Gong, Zhezhen Fu, Hua Xie, Yonggang Yao, Boyang Liu, Marcus Carter, Eric Wachsman, Liangbing Hu

Angewandte Chemie International Edition  PDF

Stabilizing the garnet solid-electrolyte/polysulfide interface in Li–S batteries

Kun “Kelvin” Fu, Yunhui Gong, Shaomao Xu, Yizhou Zhu, Yiju Li, Jiaqi Dai, Chengwei Wang, Boyang Liu, Glenn Pastel, Hua Xie, Yonggang Yao, Yifei Mo, Eric Wachsman, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

Flexible, Solid-State, Ion-Conducting Membrane with 3D Garnet Nanofiber Networks for Lithium Batteries

Kun Fu, Yunhui Gong, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Proceedings of the National Academy of Sciences  PDF

Toward garnet electrolyte–based Li metal batteries: An ultrathin, highly effective, artificial solid-state electrolyte/metallic Li interface

Kun Kelvin Fu, Yunhui Gong, Boyang Liu, Yizhou Zhu, Shaomao Xu, Yonggang Yao, Wei Luo, Chengwei Wang, Steven D Lacey, Jiaqi Dai, Yanan Chen, Yifei Mo, Eric Wachsman, Liangbing Hu

Science Advances PDF

Protected Lithium‐Metal Anodes in Batteries: From Liquid to Solid

Chunpeng Yang, Kun Fu, Ying Zhang, Emily Hitz, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

Rapid Thermal Annealing of Cathode-Garnet Interface toward High Temperature Solid State Batteries

Boyang Liu, Kun Fu, Yunhui Gong, Chunpeng Yang, Yonggang Yao, Yanbin Wang, Chengwei Wang, Yudi Kuang, Glenn Pastel, Hua Xie, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Nano Letters  PDF

III.  Smart Textiles and Wearable Electronics  

p2.PNG

From Wood to Textiles: Top‐Down Assembly of Aligned Cellulose Nanofibers

Chao Jia, Chaoji Chen, Yudi Kuang, Kun Fu, Yilin Wang, Yonggang Yao, Spencer Kronthal, Emily Hitz, Jianwei Song, Fujun Xu, Boyang Liu, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

p1.gif

Three-dimensional printed thermal regulation textiles

Tingting Gao, Zhi Yang, Chaoji Chen, Yiju Li, Kun Fu, Jiaqi Dai, Emily M Hitz, Hua Xie, Boyang Liu, Jianwei Song, Bao Yang, Liangbing Hu

ACS nano  PDF

a.jpg

3D‐Printed All‐Fiber Li‐Ion Battery toward Wearable Energy Storage

Advanced Functional Materials  PDF

bottom of page