top of page

2019

1.jpg

90. Remotely and Sequentially Controlled Actuation of Electroactivated Carbon Nanotube/Shape Memory Polymer Composites

Yang Liu,  Fenghua Zhang,  Jinsong Leng, Kun Fu,  X. Lucas Lu,  Liyun Wang,  Chase Cotton,  Baozhong Sun,  Bohong Gu,  Tsu‐Wei Chou

Advanced Materials Technologies  PDF

1.jpg

89. Fabrication of High Dielectric Permittivity Polymer Composites by Architecting Aligned Micro-Enhanced-Zones of Ultralow Content Graphene Using Electric Fields

Yuwei Chen, Yuhong Liu, Jiying Yang, Bailang Zhang, ZhendongHu, Quan Wang, Weifei Wu, Yuanyuan Shang, Yumin Xia, Yongxin Duan, Kun Fu*, Jianming Zhang

Materials Today Communications  PDF

1.png

88. Designing Textile Architectures for High Energy-Efficiency Human Body Sweat- and Cooling-Management

Kun Fu, Zhi Yang, Yong Pei, Yongxin Wang, Beibei Xu, YuHuang Wang, Bao Yang, Liangbing Hu

Advanced Fiber Materials  PDF

Before Joining University of Delaware

2019

1.png

87. Ultrafast, Controllable Synthesis of Sub-Nano Metallic Clusters through Defect Engineering

Yonggang Yao,Zhennan Huang,Pengfei Xie,Tangyuan Li,Steven D. Lacey,Miaolun Jiao,Hua Xie, Kun Kelvin Fu, Rohit Jiji Jacob, Dylan Jacob Kline,Yong Yang, Michael R. Zachariah, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Liangbing Hu

ACS Appl. Mater. Interfaces  PDF

1.png

86. Flexible Solid-State Electrolyte with Aligned Nanostructures Derived from Wood

Jiaqi Dai, Kun Fu, Yunhui Gong, Jianwei Song, Chaoji Chen, Yonggang Yao, Glenn Pastel, Lei Zhang, Eric Wachsman, Liangbing Hu 

ACS Materials Lett  PDF

1.PNG

85. Nanomanufacturing of graphene nanosheets through nano-hole opening and closing

Yanan Chen, Yilin Wang, Shuze Zhu, Kun Fu, Xiaogang Han, Yanbin Wang, Bin Zhao, Tian Li, Boyang Liu, Yiju Li, Jiaqi Dai, Hua Xie, Teng Li, John W Connell, Yi Lin, Liangbing Hu 

Materials Today  PDF

p.PNG

84. Metal alloy layers on substrates, methods of making same, and uses thereof

Liangbing Hu, Eric D Wachsman, Yunhui Gong, Kun Fu, Wei Luo, Chengwei Wang

US Patent App.  PDF

p1.gif

83. One-Step, Catalyst-Free, Scalable in Situ Synthesis of Single-Crystal Aluminum Nanowires in Confined Graphene Space

Yanan Chen, Yanbin Wang, Shuze Zhu, Chaoji Chen, Valencia A Danner, Yiju Li, Jiaqi Dai, Hongbian Li, Kun Kevin Fu, Teng Li, Yang Liu, Liangbing Hu

ACS applied materials & interfaces.  PDF

p1.PNG

82. Hybrid Carbon Nanotube Fabrics with Sacrificial Nanofibers for Flexible High Performance Lithium-Ion Battery Anodes

Ozkan Yildiz, Mahmut Dirican, Xiaomeng Fang, Kun Fu, Hao Jia, Kelly Stano, Xiangwu Zhang, Philip D Bradford

Journal of The Electrochemical Society.  PDF

p2.PNG

81. An Electron/Ion Dual‐Conductive Alloy Framework for High‐Rate and High‐Capacity Solid‐State Lithium‐Metal Batteries

Chunpeng Yang, Hua Xie, Weiwei Ping, Kun Fu, Boyang Liu, Jiancun Rao, Jiaqi Dai, Chengwei Wang, Glenn Pastel, Liangbing Hu

Advanced Materials.  PDF

2018

p3.PNG

80. All-in-one lithium-sulfur battery enabled by a porous-dense-porous garnet architecture

Shaomao Xu, Dennis W McOwen, Lei Zhang, Greg T Hitz, Chengwei Wang, Zhaohui Ma, Chaoji Chen, Wei Luo, Jiaqi Dai, Yudi Kuang, Emily M Hitz, Kun Fu, Yunhui Gong, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Energy Storage Materials  PDF

p2.PNG

79. 3D lithium metal anodes hosted in asymmetric garnet frameworks toward high energy density batteries

Boyang Liu, Lei Zhang, Shaomao Xu, Dennis W McOwen, Yunhui Gong, Chunpeng Yang, Glenn R Pastel, Hua Xie, Kun Fu, Jiaqi Dai, Chaoji Chen, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Energy Storage Materials  PDF

p2.PNG

78. From Wood to Textiles: Top‐Down Assembly of Aligned Cellulose Nanofibers

Chao Jia, Chaoji Chen, Yudi Kuang, Kun Fu, Yilin Wang, Yonggang Yao, Spencer Kronthal, Emily Hitz, Jianwei Song, Fujun Xu, Boyang Liu, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

p2.PNG

77. Lithium-ion conductive ceramic textile: A new architecture for flexible solid-state lithium metal batteries

Yunhui Gong, Kun Fu, Shaomao Xu, Jiaqi Dai, Tanner R Hamann, Lei Zhang, Gregory T Hitz, Zhezhen Fu, Zhaohui Ma, Dennis W McOwen, Xiaogang Han, Liangbing Hu, Eric D Wachsman

Materials Today  PDF

p2.PNG

76. Flexible, Scalable, and Highly Conductive Garnet‐Polymer Solid Electrolyte Templated by Bacterial Cellulose

Hua Xie, Chunpeng Yang, Kun Fu, Yonggang Yao, Feng Jiang, Emily Hitz, Boyang Liu, Sha Wang, Liangbing Hu

Advanced Energy Materials PDF

p2.gif

75. Epitaxial Welding of Carbon Nanotube Networks for Aqueous Battery Current Collectors

Yonggang Yao, Feng Jiang, Chongyin Yang, Kun Kelvin Fu, John Hayden, Chuan-Fu Lin, Hua Xie, Miaolun Jiao, Chunpeng Yang, Yilin Wang, Shuaiming He, Fujun Xu, Emily Hitz, Tingting Gao, Jiaqi Dai, Wei Luo, Gary Rubloff, Chunsheng Wang, Liangbing Hu

ACS nano  PDF

p4.PNG

74. Necklace‐Like Silicon Carbide and Carbon Nanocomposites Formed by Steady Joule Heating

Hua Xie, Kun Fu, Chunpeng Yang, Yonggang Yao, Jiancun Rao, Yubing Zhou, Boyang Liu, Dylan Kirsch, Liangbing Hu

Small Methods  PDF

p4.PNG

73. Textile Inspired Lithium–Oxygen Battery Cathode with Decoupled Oxygen and Electrolyte Pathways

Shaomao Xu, Yonggang Yao, Yuanyuan Guo, Xiaoqiao Zeng, Steven D Lacey, Huiyu Song, Chaoji Chen, Yiju Li, Jiaqi Dai, Yanbin Wang, Yanan Chen, Boyang Liu, Kun Fu, Khalil Amine, Jun Lu, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

2017

p5.PNG

72. Transient behavior of the metal interface in lithium metal–garnet batteries

Kun Fu, Yunhui Gong, Zhezhen Fu, Hua Xie, Yonggang Yao, Boyang Liu, Marcus Carter, Eric Wachsman, Liangbing Hu

Angewandte Chemie International Edition  PDF

p1.gif

71. Three-dimensional printed thermal regulation textiles

Tingting Gao, Zhi Yang, Chaoji Chen, Yiju Li, Kun Fu, Jiaqi Dai, Emily M Hitz, Hua Xie, Boyang Liu, Jianwei Song, Bao Yang, Liangbing Hu

ACS nano  PDF

p5.PNG

70. Cellulose‐Nanofiber‐Enabled 3D Printing of a Carbon‐Nanotube Microfiber Network

Yuanyuan Li, Hongli Zhu, Yibo Wang, Upamanyu Ray, Shuze Zhu, Jiaqi Dai, Chaoji Chen, Kun Fu, Soo‐Hwan Jang, Doug Henderson, Teng Li, Liangbing Hu

Small Methods  PDF

p5.PNG
p5.PNG

69. Stabilizing the garnet solid-electrolyte/polysulfide interface in Li–S batteries

Kun “Kelvin” Fu, Yunhui Gong, Shaomao Xu, Yizhou Zhu, Yiju Li, Jiaqi Dai, Chengwei Wang, Boyang Liu, Glenn Pastel, Hua Xie, Yonggang Yao, Yifei Mo, Eric Wachsman, Liangbing Hu

Chemistry of Materials  PDF

p1.gif

68. Lithium Ion Conductive Ceramic Fabric: Fabrication and Application

Yunhui Gong, Kun Fu, Jiaqi Dai, Tanner R Hamann, Lei Zhang, Gregory T Hitz, Liangbing Hu, Eric D Wachsman

Meeting Abstracts  PDF

a.jpg

67. Flexible, Solid-State, Ion-Conducting Membrane with 3D Garnet Nanofiber Networks for Lithium Batteries

Kun Fu, Yunhui Gong, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Proceedings of the National Academy of Sciences PDF

p1.gif

66. Protected Lithium‐Metal Anodes in Batteries: From Liquid to Solid

Chunpeng Yang, Kun Fu, Ying Zhang, Emily Hitz, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

p5.PNG

65. Super‐Strong, Super‐Stiff Macrofibers with Aligned, Long Bacterial Cellulose Nanofibers

Sha Wang, Feng Jiang, Xu Xu, Yudi Kuang, Kun Fu, Emily Hitz, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

a.gif

64. Universal, in situ transformation of bulky compounds into nanoscale catalysts by high-temperature pulse

Shaomao Xu, Yanan Chen, Yiju Li, Aijiang Lu, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Yanbin Wang, Boyang Liu, Steven D Lacey, Glenn R Pastel, Yudi Kuang, Valencia A Danner, Feng Jiang, Kun Kelvin Fu, Liangbing Hu

Nano letters  PDF

a.gif

63. Inverted battery design as ion generator for interfacing with biosystems

Chengwei Wang, Kun Kelvin Fu, Jiaqi Dai, Steven D Lacey, Yonggang Yao, Glenn Pastel, Lisha Xu, Jianhua Zhang, Liangbing Hu

Nature communications  PDF

a.gif

62. Rapid Thermal Annealing of Cathode-Garnet Interface toward High Temperature Solid State Batteries

Boyang Liu, Kun Fu, Yunhui Gong, Chunpeng Yang, Yonggang Yao, Yanbin Wang, Chengwei Wang, Yudi Kuang, Glenn Pastel, Hua Xie, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Nano Letters  PDF

a.gif

61. Reducing Interfacial Resistance between Garnet‐Structured Solid‐State Electrolyte and Li‐Metal Anode by a Germanium Layer

Wei Luo, Yunhui Gong, Yizhou Zhu, Yiju Li, Yonggang Yao, Ying Zhang, Kun Fu, Glenn Pastel, Chuan‐Fu Lin, Yifei Mo, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

a.gif

60. Garnet solid electrolyte protected Li-metal batteries

Boyang Liu, Yunhui Gong, Kun Fu, Xiaogang Han, Yonggang Yao, Glenn Pastel, Chunpeng Yang, Hua Xie, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

ACS applied materials & interfaces  PDF

a.gif

59. Enabling High-Areal-Capacity Lithium-Sulfur Batteries: Designing Anisotropic and Low-Tortuosity Porous Architectures

Yiju Li, Kun Fu, Chaoji Chen, Wei Luo, Tingting Gao, Shaomao Xu, Jiaqi Dai, Glenn Pastel, Yanbin Wang, Boyang Liu, Jianwei Song, Yanan Chen, Chunpeng Yang, Liangbing Hu

ACS Nano  PDF

a.PNG

58. Negating interfacial impedance in garnet-based solid-state Li metal batteries

Xiaogang Han, Yunhui Gong, Kun Kelvin Fu, Xingfeng He, Gregory T Hitz, Jiaqi Dai, Alex Pearse, Boyang Liu, Howard Wang, Gary Rubloff, Yifei Mo, Venkataraman Thangadurai, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Nature materials  PDF

a.gif

57. In Situ High Temperature Synthesis of Single-Component Metallic Nanoparticles

Yonggang Yao, Fengjuan Chen, Anmin Nie, Steven D Lacey, Rohit Jiji Jacob, Shaomao Xu, Zhennan Huang, Kun Fu, Jiaqi Dai, Lourdes Salamanca-Riba, Michael R Zachariah, Reza Shahbazian-Yassar, Liangbing Hu

ACS central science  PDF

a.gif

56. Mesoporous, three-dimensional wood membrane decorated with nanoparticles for highly efficient water treatment

Fengjuan Chen, Amy S Gong, Mingwei Zhu, Guang Chen, Steven D Lacey, Feng Jiang, Yongfeng Li, Yanbin Wang, Jiaqi Dai, Yonggang Yao, Jianwei Song, Boyang Liu, Kun Fu, Siddhartha Das, Liangbing Hu

ACS nano  PDF

Patrick Joo Hyun Kim, Jihoon Seo, Kun Fu, Junghyun Choi, Zhiming Liu, Jiseok Kwon, Liangbing Hu, Ungyu Paik

a.gif

55. Synergistic protective effect of a BN-carbon separator for highly stable lithium sulfur batteries

 NPG Asia Materials PDF

a.gif

54. Toward garnet electrolyte–based Li metal batteries: An ultrathin, highly effective, artificial solid-state electrolyte/metallic Li interface

Kun Kelvin Fu, Yunhui Gong, Boyang Liu, Yizhou Zhu, Shaomao Xu, Yonggang Yao, Wei Luo, Chengwei Wang, Steven D Lacey, Jiaqi Dai, Yanan Chen, Yifei Mo, Eric Wachsman, Liangbing Hu

Science Advances PDF

a.gif

53. Design of high capacity dissoluble electrodes for all transient batteries

Zhengyang Wang, Kun Fu, Zhen Liu, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Yibo Wang, Boyang Liu, Liangbing Hu

Advanced Functional Materials  PDF

a.gif

52. Progress in 3D printing of carbon materials for energy‐related applications

Kun Fu, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

a.gif

51. A solid state energy storage device with supercapacitor–battery hybrid design

Jiaqi Dai, Kun Fu, Ramesh Palanisamy, Amy Gong, Glenn Pastel, Robert Kornfeld, Hongli Zhu, Mohan Sanghadasa, Elena Bekyarova, Liangbing Hu

Journal of Materials Chemistry A  PDF

a.gif

50. Three-dimensional bilayer garnet solid electrolyte based high energy density lithium metal–sulfur batteries

Kun Kelvin Fu, Yunhui Gong, Gregory T Hitz, Dennis W McOwen, Yiju Li, Shaomao Xu, Yang Wen, Lei Zhang, Chengwei Wang, Glenn Pastel, Jiaqi Dai, Boyang Liu, Hua Xie, Yonggang Yao, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Energy & Environmental Science  PDF

2016

49. Conformal, nanoscale ZnO surface modification of garnet-based solid-state electrolyte for lithium metal anodes

Chengwei Wang, Yunhui Gong, Boyang Liu, Kun Fu, Yonggang Yao, Emily Hitz, Yiju Li, Jiaqi Dai, Shaomao Xu, Wei Luo, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

Nano letters PDF

48. Thermally conductive, dielectric PCM–boron nitride nanosheet composites for efficient electronic system thermal management

Zhi Yang, Lihui Zhou, Wei Luo, Jiayu Wan, Jiaqi Dai, Xiaogang Han, Kun Fu, Doug Henderson, Bao Yang, Liangbing Hu

Nanoscale  PDF

47.Flexible batteries: from mechanics to devices

Kun Kelvin Fu, Yunhui Gong, Gregory T Hitz, Dennis W McOwen, Yiju Li, Shaomao Xu, Yang Wen, Lei Zhang, Chengwei Wang, Glenn Pastel, Jiaqi Dai, Boyang Liu, Hua Xie, Yonggang Yao, Eric D Wachsman, Liangbing Hu

ACS Energy Letters  PDF

46. Nanocarbon Paper: Flexible, High Temperature, Planar Lighting with Large Scale Printable Nanocarbon Paper

Wenzhong Bao, Andrea D Pickel, Qing Zhang, Yanan Chen, Yonggang Yao, Jiayu Wan, Kun Fu, Yibo Wang, Jiaqi Dai, Hongli Zhu, Dennis Drew, Michael Fuhrer, Chris Dames, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

45. Flexible, high temperature, planar lighting with large scale printable nanocarbon paper

Wenzhong Bao, Andrea D Pickel, Qing Zhang, Yanan Chen, Yonggang Yao, Jiayu Wan, Kun Fu, Yibo Wang, Jiaqi Dai, Hongli Zhu, Dennis Drew, Michael Fuhrer, Chris Dames, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

44.Transient electronics: materials and devices

Kun Kelvin Fu, Zhengyang Wang, Jiaqi Dai, Marcus Carter, Liangbing Hu

Chemistry of Materials  PDF

43. Reduced graphene oxide films with ultrahigh conductivity as Li-ion battery current collectors

Yanan Chen, Kun Fu, Shuze Zhu, Wei Luo, Yanbin Wang, Yiju Li, Emily Hitz, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Jiayu Wan, Valencia A Danner, Teng Li, Liangbing Hu

Nano letters  PDF

42. Three-dimensional printable high-temperature and high-rate heaters

Yonggang Yao, Kun Kelvin Fu, Chaoyi Yan, Jiaqi Dai, Yanan Chen, Yibo Wang, Bilun Zhang, Emily Hitz, Liangbing Hu

 ACS nano  PDF

41.Comparing the structures and sodium storage properties of centrifugally spun SnO2 microfiber anodes with/without chemical vapor deposition

Yao Lu, Kun Fu, Jiadeng Zhu, Chen Chen, Meltem Yanilmaz, Mahmut Dirican, Yeqian Ge, Han Jiang, Xiangwu Zhang

Journal of materials science  PDF

40. All‐Component Transient Lithium‐Ion Batteries

Kun Fu, Zhengyang Wang, Chaoyi Yan, Zhen Liu, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Emily Hitz, Yibo Wang, Wei Luo, Yanan Chen, Myeongseob Kim, Liangbing Hu

Advanced Energy Materials  PDF

39. Understanding glass fiber membrane used as a novel separator for lithium–sulfur batteries

Jiadeng Zhu, Meltem Yanilmaz, Kun Fu, Chen Chen, Yao Lu, Yeqian Ge, David Kim, Xiangwu Zhang

Journal of Membrane Science  PDF

38. Graphene oxide‐based electrode inks for 3D‐printed lithium‐ion batteries

Kun Fu, Yibo Wang, Chaoyi Yan, Yonggang Yao, Yanan Chen, Jiaqi Dai, Steven Lacey, Yanbin Wang, Jiayu Wan, Tian Li, Zhengyang Wang, Yue Xu, Liangbing Hu

Advanced Materials  PDF

37. Carbonized-leaf membrane with anisotropic surfaces for sodium-ion battery

Hongbian Li, Fei Shen, Wei Luo, Jiaqi Dai, Xiaogang Han, Yanan Chen, Yonggang Yao, Hongli Zhu, Kun Fu, Emily Hitz, Liangbing Hu

ACS applied materials & interfaces  PDF

36. Flash-induced reduced graphene oxide as a Sn anode host for high performance sodium ion batteries

Yeryung Jeon, Xiaogang Han, Kun Fu, Jiaqi Dai, Joo Hyun Kim, Liangbing Hu, Taeseup Song, Ungyu Paik

Journal of Materials Chemistry A  PDF

35. Light management in plastic–paper hybrid substrate towards high-performance optoelectronics

Yonggang Yao, Jinsong Tao, Jianhua Zou, Bilun Zhang, Tian Li, Jiaqi Dai, Mingwei Zhu, Sha Wang, Kun Kelvin Fu, Doug Henderson, Emily Hitz, Junbiao Peng, Liangbing Hu

Energy & Environmental Science  PDF

34. Cut-and-stack nanofiber paper toward fast transient energy storage

Zhen Liu, Kun Fu, Zhengyang Wang, Yujie Zhu, Jiayu Wan, Yonggang Yao, Jiaiqi Dai, Myeongseob Kim, Laura Swafford, Chunsheng Wang, Liangbing Hu

Inorganic Chemistry Frontiers  PDF

2015

33. Organic electrode for non-aqueous potassium-ion batteries

Yanan Chen, Wei Luo, Marcus Carter, Lihui Zhou, Jiaqi Dai, Kun Fu, Steven Lacey, Tian Li, Jiayu Wan, Xiaogang Han, Yanping Bao, Liangbing Hu

Nano Energy  PDF

32. Nitrogen-doped carbon nanofibers derived from polyacrylonitrile for use as anode material in sodium-ion batteries

Jiadeng Zhu, Chen Chen, Yao Lu, Yeqian Ge, Han Jiang, Kun Fu, Xiangwu Zhang

Carbon  PDF

31. Chemically crushed wood cellulose fiber towards high-performance sodium-ion batteries

Fei Shen, Hongli Zhu, Wei Luo, Jiayu Wan, Lihui Zhou, Jiaqi Dai, Bin Zhao, Xiaogang Han, Kun Fu, Liangbing Hu

ACS applied materials & interfaces  PDF 

30. A thermally conductive separator for stable Li metal anodes

Wei Luo, Lihui Zhou, Kun Fu, Zhi Yang, Jiayu Wan, Michael Manno, Yonggang Yao, Hongli Zhu, Bao Yang, Liangbing Hu

Nano letters PDF

29. Transient rechargeable batteries triggered by cascade reactions

Kun Fu, Zhen Liu, Yonggang Yao, Zhengyang Wang, Bin Zhao, Wei Luo, Jiaqi Dai, Steven D Lacey, Lihui Zhou, Fei Shen, Myeongseob Kim, Laura Swafford, Louise Sengupta, Liangbing Hu

Nano letters  PDF

28. Encapsulation of S/SWNT with PANI web for enhanced rate and cycle performance in lithium sulfur batteries

Joo Hyun Kim, Kun Fu, Junghyun Choi, Kichun Kil, Jeonghyun Kim, Xiaogang Han, Liangbing Hu, Ungyu Paik

Scientific reports  PDF

27. Centrifugally-spun tin-containing carbon nanofibers as anode material for lithium-ion batteries

Han Jiang, Yeqian Ge, Kun Fu, Yao Lu, Chen Chen, Jiadeng Zhu, Mahmut Dirican, Xiangwu Zhang

Journal of materials science PDF

26. SiO 2-confined silicon/carbon nanofiber composites as an anode for lithium-ion batteries

Mahmut Dirican, Yao Lu, Kun Fu, Huseyin Kizil, Xiangwu Zhang

Rsc Advances  PDF

25. Hydroxylated carbon nanotube enhanced sulfur cathodes for improved electrochemical performance of lithium–sulfur batteries

Joo Hyun Kim, Kun Fu, Junghyun Choi, Seho Sun, Jeonghyun Kim, Liangbing Hu, Ungyu Paik

Chemical Communications  PDF

24. Use of a tin antimony alloy-filled porous carbon nanofiber composite as an anode in sodium-ion batteries

Chen Chen, Kun Fu, Yao Lu, Jiadeng Zhu, Leigang Xue, Yi Hu, Xiangwu Zhang

RSC Advances  PDF

23. Centrifugal spinning: A novel approach to fabricate porous carbon fibers as binder-free electrodes for electric double-layer capacitors

Yao Lu, Kun Fu, Shu Zhang, Ying Li, Chen Chen, Jiadeng Zhu, Meltem Yanilmaz, Mahmut Dirican, Xiangwu Zhang

Journal of Power Sources  PDF

2014

22. Copper-doped Li4Ti5O12/carbon nanofiber composites as anode for high-performance sodium-ion batteries

Yeqian Ge, Han Jiang, Kun Fu, Changhuan Zhang, Jiadeng Zhu, Chen Chen, Yao Lu, Yiping Qiu, Xiangwu Zhang

Journal of Power Sources PDF

21. Carbon-enhanced electrodeposited SnO2/carbon nanofiber composites as anode for lithium-ion batteries

Mahmut Dirican, Meltem Yanilmaz, Kun Fu, Yao Lu, Huseyin Kizil, Xiangwu Zhang

Journal of Power Sources PDF

20. Advanced Structural Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries and Lithium-Sulfur Batteries

Kun Fu

NCSU  PDF

19. One-dimensional SiOC/C composite nanofibers as binder-free anodes for lithium-ion batteries

Ying Li, Yi Hu, Yao Lu, Shu Zhang, Guanjie Xu, Kun Fu, Shuli Li, Chen Chen, Lan Zhou, Xin Xia, Xiangwu Zhang

Journal of Power Sources  PDF

Shuli Li, Chen Chen, Kun Fu, Ryan White, Chengxin Zhao, Philip D Bradford, Xiangwu Zhang

18. Nanosized Ge@ CNF, Ge@ C@ CNF and Ge@ CNF@ C composites via chemical vapour deposition method for use in advanced lithium-ion batteries

Journal of Power Sources  PDF

Meltem Yanilmaz, Yao Lu, Mahmut Dirican, Kun Fu, Xiangwu Zhang

17. Nanoparticle-on-nanofiber hybrid membrane separators for lithium-ion batteries via combining electrospraying and electrospinning techniques

Journal of membrane science  PDF

Mahmut Dirican, Meltem Yanilmaz, Kun Fu, Ozkan Yildiz, Huseyin Kizil, Yi Hu, Xiangwu Zhang

16. Carbon-confined PVA-derived silicon/silica/carbon nanofiber composites as anode for lithium-ion batteries

Journal of The Electrochemical Society PDF

Hun Lee, Meltem Yanilmaz, Ozan Toprakci, Kun Fu, Xiangwu Zhang

15. A review of recent developments in membrane separators for rechargeable lithium-ion batteries

Energy & Environmental Science PDF

Kun Fu, Yanpeng Li, Mahmut Dirican, Chen Chen, Yao Lu, Jiadeng Zhu, Yao Li, Linyou Cao, Philip D Bradford, Xiangwu Zhang

14. Sulfur gradient-distributed CNF composite: a self-inhibiting cathode for binder-free lithium–sulfur batteries

Chemical Communications PDF

13. Chamber-confined silicon–carbon nanofiber composites for prolonged cycling life of Li-ion batteries

Kun Fu, Yao Lu, Mahmut Dirican, Chen Chen, Meltem Yanilmaz, Quan Shi, Philip D Bradford, Xiangwu Zhang

Nanoscale PDF

12. A one-pot biosynthesis of reduced graphene oxide (RGO)/bacterial cellulose (BC) nanocomposites

Avinav G Nandgaonkar, Qingqing Wang, Kun Fu, Wendy E Krause, Qufu Wei, Russel Gorga, Lucian A Lucia

Green Chemistry PDF

11. Comparison of Si/C, Ge/C and Sn/C composite nanofiber anodes used in advanced lithium-ion batteries

Shuli Li, Chen Chen, Kun Fu, Leigang Xue, Chengxin Zhao, Shu Zhang, Yi Hu, Lan Zhou, Xiangwu Zhang

Solid State Ionics  PDF

2013

10. Parameter study and characterization for polyacrylonitrile nanofibers fabricated via centrifugal spinning process

Yao Lu, Ying Li, Shu Zhang, Guanjie Xu, Kun Fu, Hun Lee, Xiangwu Zhang

European Polymer Journal PDF

9. Aligned carbon nanotube‐silicon sheets: A novel nano‐architecture for flexible lithium ion battery electrodes

Kun Fu, Ozkan Yildiz, Hardik Bhanushali, Yongxin Wang, Kelly Stano, Leigang Xue, Xiangwu Zhang, Philip D Bradford

Advanced Materials PDF

8. Effect of CVD carbon coatings on Si@ CNF composite as anode for lithium-ion batteries

Kun Fu, Leigang Xue, Ozkan Yildiz, Shuli Li, Hun Lee, Ying Li, Guanjie Xu, Lan Zhou, Philip D Bradford, Xiangwu Zhang

Nano Energy PDF

7. Co3O4/Carbon Composite Nanofibers for Use as Anode Material in Advanced Lithium-Ion Batteries

Shuli Li, Kun Fu, Leigang Xue, Ozan Toprakci, Ying Li, Shu Zhang, Guanjie Xu, Yao Lu, Xiangwu Zhang

Nanotechnology for Sustainable Energy PDF

6. High-performance Sn/carbon composite anodes derived from Sn (II) acetate/polyacrylonitrile precursors by electrospinning technology

Shuli Li, Leigang Xue, Kun Fu, Xin Xia, Chengxin Zhao, Xiangwu Zhang

Current Organic Chemistry PDF

5. Si/C composite nanofibers with stable electric conductive network for use as durable lithium-ion battery anode

Leigang Xue, Kun Fu, Ying Li, Guanjie Xu, Yao Lu, Shu Zhang, Ozan Toprakci, Xiangwu Zhang

Nano Energy PDF

4. A simple method to encapsulate SnSb nanoparticles into hollow carbon nanofibers with superior lithium-ion storage capability

Leigang Xue, Xin Xia, Telpriore Tucker, Kun Fu, Shu Zhang, Shuli Li, Xiangwu Zhang

Journal of Materials Chemistry A   PDF

2012

3. Carbon-coated Si nanoparticles dispersed in carbon nanotube networks as anode material for lithium-ion batteries

Leigang Xue, Guanjie Xu, Ying Li, Shuli Li, Kun Fu, Quan Shi, Xiangwu Zhang

ACS applied materials & interfaces PDF

2. Covers

Norah Jones, Larry Kidder, Edna Maye Loveless, James Ponder, Heather Reifsnyder, Patricia K Thio, Nancy Yuen, Richard W Weismeyer

Blue Note PDF

2010

1. Influence of ethylene glycol pretreatment on effectiveness of atmospheric pressure plasma treatment of polyethylene fibers

Ying Wen, Ranxing Li, Fang Cai, Kun Fu, Shujing Peng, Qiuran Jiang, Lan Yao, Yiping Qiu

Applied Surface Science PDF

bottom of page